Male Josias (Jonas) Freleux Click to view Josias (Jonas) Freleux in the family tree Click to view Josias (Jonas) Freleux in the family tree

Josias was born in 1520.  Josias is no longer alive.

Family Details of Josias' family with Peronne Matelin