Male Thomas Janse Mingael Click to view Thomas Janse Mingael in the family tree Click to view Thomas Janse Mingael in the family tree

Thomas is no longer alive.

Family Details of Thomas' family with Marytje Abramse Van Deusen