Male Anton Szybiak Click to view Anton Szybiak in the family tree Click to view Anton Szybiak in the family tree

Anton is no longer alive.

Family Details of Anton's family with Marianna Klimkowska