Female Cynthia Wheeler Click to view Cynthia Wheeler in the family tree Click to view Cynthia Wheeler in the family tree

Cynthia is no longer alive.

Family Details of Cynthia's family with Joseph Chevraunt Ellsworth