Woody Division

 

Jay Hogan

fri
9:00

Leann Burger
6-1

sat
6:00

Bob Webster
7-6, 6-7, 6-7, 7-6, 6-0

Leann Burger

Bob Webster

fri
9:00

Bob Webster
7-5

Roy Jackson